پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

لیست تلفن های مرکز

 
لیست تلفن همکاران پردیس شهید رجایی
ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن  محل کار
1 دفتر ریاست  آقای   نظری  34415021
2 معاونت آموزشی   آقای دکتر  شهرام علی آبادی 34415117
3 آموزش   آقای دکتر  ستاریان  34415128
4  آقای ملک زاده
5 آقای   حاتمی
6 پژوهش و کتابخانه  آقای   اکبری 34218578
7 معاونت توسعه و منابع انسانی آقای   آزادی 34415126
8 سرپرستی آقای   باصری 34211819
9 آقای   بیگ محمدی
10  
11   آقای  ملک زاده
12 امور عمومی آقای  ابراهیمی 34415313
13 امور دانشجویی و تربیت بدنی  آقای دکتر  قبادی 34415124
14 حسابداری آقای  عزتی 34236312
15 کارپردازی آقای   نظری 34415121
16 فرهنگی ,وفناوری  آقای  نظری 34211818
17 آقای عبدی پور 
18 نگهبانی آقای  بهرامی 34415121
19 آقای   غیاثی
20 آقای   جسری
21 فکس و  دبیر خانه  آقای پارسا مهر  34233995
22 کار پردازی  آقای نظری  34415123


نظرات کاربران