دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان (هیات علمی - غیرهیات علمی)

بنا به گزارش واحد نظارت وارزیابی مدیزیت استانی دوره های توانمند سازی کارکنان در سال 96 جهت اعضای هیات علمی وکارکنان اداری از تاریخ 96/11/23 لغایت 96/11/25 در پردیس شهید صدوقی برگزار گردید.در این مرحله دوره  های کارورزی بمدت 8 ساعت وپژوهش وتوسعه بمدت 8 ساعت ویژه اساتید ودوره های مدیریت رفتار سازمانی (2) واقدام پژوهی وحل مساله سازمانی (8) ساعت جهت کارکنان توسط اساتید مجرب وبا تجربه این مدیریت وبا حضور همکاران مدیریت استانی وپردیس های شهید رجایی وشهید صدوقی برگزار گردید

 


| شناسه مطلب: 98823

تعداد بازدید: 226 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران