پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

برگزاری نشست جامعه شناسی واخلاق با حضور کارکنان ، اساتید ودانشجویان

 نشست جامعه شناسی واخلاق با حضور کارکنان ، اساتید ودانشجویان وسخنرانی دکتر مسعود صادقی درپردیس شهیدرجایی برگزار گردید .دراین جلسه دکتر صادقی درخصوص جامعه شناسی وتاثیر آن براخلاق وتاثیر اخلاق برجامعه سخنرانی نمودند که مورد استقبال دانشجویان قرارگرفت .


نظرات کاربران