پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

تکثیر برگه های امتحانی

به نام خدا

اساتید محترم سلام علیکم
موضوع: تکثیر برگه های امتحانی
زمان:
ساعت ۹الی ۱۲ روزهای
یکشنبه ۱۸ / ۱۰/ ۱۱۴۰دوشنبه ۱۹/ ۱۰ / ۱۴۰۱سه شنبه ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱


مکان:
اتاق معاونت آموزشی
یادآوری:
از آنجایی که مسولیت آزمون بر عهده استاد ارجمند است به منظور حفظ امنیت آزمون، استاد محترم شخصاً برگه آزمون را جهت تکثیر ارایه و تحویل بگیرد.
بنابر تاکید و ماهیت آزمون، دریافت فایل مجازی و فلش و سی دی و....سایر روشها غیر از ارایه برگه فیزیکی و مراجعه حضوری استاد محترم امکان پدیر نیست.


نظرات کاربران