پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

اطلاعیه

ثبت نام حضوری روز دوشنبه 18 مهرماه از ساعت 8 صبح رشته آموزش ابتدایی از حرف (گ تا آخر ) با در دست داشتن مدارک زیر به پردیس شهید رجایی کرمانشاه مراجعه کنند.
موضوع معافیت را از طریق سامانه پلیس شخصا پیگیری کنید.


نظرات کاربران