پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

اطلاعیه

ثبت نام حضوری روز یکشنبه ۱7 مهرماه از ساعت 8 صبح رشته آموزش ابتدایی از حرف (ش تا گ ) با در دست داشتن مدارک زیر به پردیس شهید رجایی کرمانشاه مراجعه کنند.
موضوع معافیت را از طریق سامانه پلیس شخصا پیگیری کنید.


نظرات کاربران