پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

اطلاعیه

ثبت نام حضوری روز شنبه 16 مهرماه از ساعت 8 صبح رشته آموزش ابتدایی (از حرف الف تا حرف س) با در دست داشتن مدارک زیر به پردیس شهید رجایی کرمانشاه مراجعه کنند.
موضوع معافیت را از طریق سامانه پلیس شخصا پیگیری کنید.


نظرات کاربران