پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

ثبت نام حضوری روز سه شنبه ۱2 مهرماه از ساعت 11 صبح رشته مشاوره با در دست داشتن مدارک زیر به پردیس شهید رجایی کرمانشاه مراجعه کنند.
موضوع معافیت را از طریق سامانه پلیس شخصا پیگیری کنید.


نظرات کاربران